Български English Руский

Подобряване на произв. капацитет 


На 23.12.2015 г. между „Сороков инструментс“ ЕООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.001-0731 „Подобряване на производствения капацитет на „Сороков инструментс“ ЕООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.


Общата стойност на проекта е 713 000 лв., от които 424 235 лв. европейско и 74 865 лв. национално съфинансиране.


Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността на „Сороков инструментс“ ЕООД, като двете специфични цели на проекта са: (1) повишаване на производствения капацитет; и (2) засилване на експортния потенциал на предприятието.


В рамките на проектното предложение е предвидено закупуване и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване - екструдерна линия със софтуерно - базирано управление на производствения процес в реално време, предназначена за производството на профилна лента от полиетилен с висока плътност (HDPE), армирана със стоманен профил. Линията е в състояние самостоятелно да произвежда крайни изделия от полиетилен с висока плътност, като освен това допринася за значително увеличаване на технологичните възможности на дружеството за производството на изделия от пластмаса.  Предвиденото оборудване ще бъде инсталирано и въведено в експлоатация в нов производствен цех на „Сороков инструментс“ ЕООД, разположен на самостоятелна производствена площадка в гр. Николаево, област Стара Загора.


Внедряването на новата екструдерна линия ще доведе до повишаване на общия производствен капацитет на фирмата, до разширяване на клиентската база и приходите от продажби, включително и експортните такива, до по-ефективно и икономично използване на материалите и суровините, и до цялостно повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес, което ще гарантира устойчиво повишаване на конкурентоспособността на „Сороков инструментс“ ЕООД.

 

www.eufunds.bg
 


Проект BG16RFOP002-2.001-0731 „Подобряване на производствения капацитет на „Сороков инструментс“ ЕООД“ финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.